Open Call program

Læs program for Open Call her eller download pdf med programmet. Link til pdf med program

Luk alle
Åbn alle

Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR) er et tværkommunalt samarbejde, som består af Vallensbæk, Høje Taastrup, Ishøj, Hvidovre og Albertslund kommuner. Formålet med rådet er at skabe oplevelser med kunst og kultur, som ellers ikke ville have fundet sted, og at præsentere borgerne for kultur i mange former. Rådet arrangerer Vestegnens Kulturuge, som hvert andet år rummer et kunstprojekt. Kunstprojektet vil på sigt flette sig ind i fortællingen om Vestegnen, og det må gerne bidrage til at synliggøre et eller flere aspekter af Vestegnen, så det udvider fortællingen om Vestegnen. Det betyder bl.a. at der skal være elementer af værket i alle fem kommuner.

Onsdag den 14. september: Annoncering af Open Call
Tirsdag den 4. oktober: Frist for spørgsmål til programmet kl. 12.00
Mandag den 10. oktober: Svar på spørgsmål offentliggøres
Torsdag den 27. oktober: Frist for at deltage i Open Call og aflevering af materiale
Medio november: 3 Open Call-deltagere præsenterer deres idéoplæg for kunstudvalget
Medio november: vinder af Open Call offentliggøres på vestegnenskulturuge.dk/kunstprojekt

Du kan deltager i dette Open Call, hvis du er kunststuderende og ny dimitteret (dimitteret i årene 2019 til 2022). Øvrige kunstnere vil ikke komme i betragtning.

Vi efterspørger ikke et egentligt skitseforslag, men et idéoplæg, der viser dit koncept eller kunstneriske greb. Idéoplægget skal vise, hvordan du vil tilgå opgaven samt de overvejelser, herunder konceptuelle og æstetiske, der ligger til grund for din tilgang og idé. Selve kunstopgaven er beskrevet i bilag 1.
Såfremt du ønsker at byde på opgaven, bedes du indsende dit idéoplæg bestående af nedenstående materiale. Dit materiale vil herefter blive bedømt af et bedømmelsesudvalg, der indstiller 3 deltagere til at præsentere for bestyrelsen.


Det indsendte materiale skal bestå af:
Et idéoplæg, der skriftligt og visuelt beskriver, hvordan du forestiller dig at tilgå kunstopgaven med afsæt i din kunstneriske praksis (max 2 A4-sider).
Tre referencer fra egen praksis med relevans for kunstopgaven i form af billede og tekst, inkl. angivelse af materiale, metode og økonomi (max 3 A4-sider).
CV med angivelse af hvornår du er dimitteret (max 1 A4-side).

Dit idéoplæg skal fremsendes senest torsdag den 27. oktober 2022 kl. 12.00 til Monika Funder på mail xmf@hvidovre.dk. Afleveres materialet efter dette tidspunkt, vil det ikke komme i betragtning.
Idéoplægget skal sendes samlet i én pdf og navngives ”VKIR_Kunstopgave2023_dit navn". Det skal fremgå klart af dokumentet, hvad der vedrører ovenstående tre punkter.
Materiale udover efterspurgte kommer ikke i betragtning. Der tages ikke imod supplerende materiale ved præsentation. Du må dog gerne medbringe eventuelle arbejder fra referencer til understøttelse af præsentation.

Man er velkommen til at stille spørgsmål vedr. opgaven frem til tirsdag den 4. oktober. Eventuelle spørgsmål fremsendes til xmf@hvidovre.dk. Spørgsmål (i anonymiseret form) og svar vil blive offentliggjort på vestegnenskulturuge.dk/kunstprojekt2023 mandag den 10. oktober.

Et bedømmelsesudvalg gennemgår indkomne de forslag og indstiller 3 deltagere til at præsentere deres idéoplæg for VKIR’s bestyrelse medio november 2022. Bedømmelsesudvalget består af administrative medlemmer fra kommunerne og kunstfaglige medlemmer, herunder Lars Bent Petersen, billedhugger og rektor på Kunstakademiets Billedkunstskole samt Tyra Dokkedahl, arkitekt MAA og rådgiver i offentlig kunst. Bliver dit idéoplæg udvalgt, vil du blive kontaktet i primo november om tidspunkt. Vi afsætter 45 minutter til hver præsentation inkl. spørgsmål. Dagsorden sendes forud for præsentationsmødet.
Ved præsentationsmødet deltager bestyrelsen for Vestegnens Kulturinvesteringsråd samt bedømmelsesudvalget.

Kunstopgaven tildeles på baggrund af det indsendte idéoplæg og præsentationen. Følgende kriterier lægges til grund for tildelingen:
Du skal være kunststuderende eller være dimitteret i årene 2019 til 2022.
Din evne til at omsætte din kunstneriske praksis til et originalt, stedsspecifikt kunstværk jf. de beskrevne rammer og krav i Bilag 1, herunder vægtes 1) din foreslåede æstetiske og konceptuelle tilgang til og refleksioner over kunstopgaven i idéoplægget samt din præsentation af dette, og 2) dine indsendte referencers relevans for kunstopgaven i strategi, metode og/eller udtryk.
Underkriterierne vægtes hver især 50%.
Bestyrelsen beslutter tildeling af kunstopgaven efter præsentationen, og de deltagende kunstnere vil få besked umiddelbart efter. Vinder af Open Call offentliggøres på vestegnenskulturuge.dk/kunstprojekt2023

Indsendelse af idéoplæg honoreres ikke. Der gives honorar til de 3 idéoplæg, som udvælges til præsentation for bestyrelsen på 15.000 kr. ekskl. moms. Vi honorerer præsentation af idéoplæg, hvis kunstneren deltager i præsentationsmødet.
Herudover dækker vi udgifter til transport på økonomiklasse, der strækker sig ud over 50 km fra Hvidovre Rådhus og inden for Danmarks grænser. Hvis du kommer i bil, dækkes transportudgifter iht. den danske stats almindelige takster.

Når der er valgt en kunstner, inviteres kunstneren til at videreudvikle sit idéoplæg til en skitse.
Det forventes, at du er relativt uprøvet i et kunstprojekt i denne skala – derfor vil du få tilknyttet en kunstrådgiver under udarbejdelse af skitse samt realisering. Kunstrådgiverens rolle er at yde sparring til dig i udarbejdelsen af en realiserbar skitse i tid og økonomi, samt bistår dig ved godkendelse af skitsen. Det er dog dit (kunstnerens) ansvar at levere et realiserbart projekt. Derudover vil kunstrådgiveren bistå dig i dialogen med kommunerne om den praktiske udførelse af projektet. Vestegnens Kulturinvesteringsråd har en projektkoordinator tilknyttet projektet, som bliver indgangen til kommunerne under planlægning og realisering af kunstopgaven. Det samlede budget for kunstopgaven er 475.000 kr.

Tidsplan
Nov-dec-jan 2022: Udarbejdelse af skitse
Uge 3 2023: Aflevering af skitse
Uge 4 2023: Møde med bestyrelse om ændringer og godkendelse af skitse
Feb-mar 2023: Planlægge, indhente tilladelser, koordinere realisering
April-juni 2023: Realisering af kunstopgave
Juni-aug 2023: PR, plakat oa.
Sep 2023: Fernisering under Vestegnens Kulturuge og herefter drift

kunstnerhonorar (25 pct. af budget på 475.000 kr.): 118.750,00
skitse (25. pct. af honorar): 29.687,50
Realisering, inkl. uforudsete udgifter: 327.000,00
I alt: 475.437,50